ขณะนี้สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แล้ว หมดเขต 27 พฤศจิกายน 2556 นี้
เข้าสู่เว็บรับสมัครโครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรวม 139 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 6 - 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์นี้ อ่านรายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์และชำระค่าประกันสิทธิ์ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้มีการแก้ไขประการการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ให้ตัดการใช้คะแนนสอบ GAT, PAT1, และ PAT3 ออกจากการพิจารณา และให้มีการเพิ่มการสอบข้อเขียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดประกาศแก้ไข
  • รายละเอียดการสอบคัดเลือกโควตาโอลิมปิก: สำหรับการสอบในวันที่ 4 ก.พ. 2557 นี้ จะแบ่งเป็นสองช่วง ดังนี้ (1) ช่วงเช้าสอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี เริ่มสอบเวลาไม่เกิน 9:00 น. และจะใช้เวลารวมประมาณ 1-1.5 ชม. ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) (2) ช่วงบ่ายสอบสัมภาษณ์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 17:00 น. ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครเตรียมแฟ้มประวัติผลงานด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ (portfolio) มาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ด้วย