eyeFeel ซอฟต์แวร์ช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ทีม Skeek นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับช่วยแก้ปัญหาการสื่อสาร ระหว่างผู้ที่พิการทางการได้ยินกับคนปกติ ผ่านระบบที่แปลงเสียงพูดและจับความเคลื่อนไหวของใบหน้าผู้พูดให้เป็นตัวอักษรและภาษามือที่สร้างด้วยแอนิเมชั่นหรือภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบทันท่วงทีเสมือนการได้เห็นและได้ยินจริง โดยการใช้เทคโนโลยีจดจำเสียงพูด (speech recognition) และระบบแปลงข้อความเป็นภาษามือ (sign language animation) เข้ามาช่วยแปลความหมายในการสื่อสาร

หลักการทำงาน คือ เมื่อผู้ใช้พูดใส่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่หน้าเว็บแคม ส่วนระบบจดจำเสียงพูดจะแปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อความ จากนั้นระบบ sign language จะแปลงข้อความปกติเป็นข้อความตามไวยากรณ์ภาษามือ และสร้างภาพเคลื่อนไหวของข้อความนั้นขึ้นมา หลังจากนั้น ระบบจะแสดงทั้งข้อความและภาพภาษามือเคลื่อนไหวตรงหน้าของผู้พูดโดยใช้ระบบตรวจจับใบหน้า (face detection) เพื่อให้ผู้พิการทางหูมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินจากผู้พูดนั้นเป็นจริง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อซอฟต์แวร์นี้ คือ eyeFeel คือ สามารถรู้สึก รับรู้และเข้าใจการสื่อสารจากคนปกติได้ด้วยตา

แม้ว่าซอฟต์แวร์ eyeFeel ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ หลายส่วน ทั้งส่วนจดจำเสียงพูด ระบบภาษามือ และระบบตรวจจับใบหน้า แต่ส่วนที่ยากที่สุดคือสร้างสรรค์แนวความคิด (Idea) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา การพัฒนาซอฟต์แวร์ eyeFeel ได้พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา C# โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2008 และ Expression Blend 3 เพื่อส่งเข้าแข่งขัน Imagine Cup 2010 ซึ่งมี theme ในการแข่งขัน คือ Imagine a world where technology helps solve the toughest problems หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ยากที่สุด ทีม Skeek ใช้เวลาในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์เพียง 3 เดือนก่อนเข้าร่วมแข่งขัน คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ซอฟต์แวร์ eyeFeel คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Microsoft World Imagine Cup 2010 ที่ประเทศโปแลนด์ ทีม Skeek ประกอบด้วย นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน คือ นายพิชัย โสดใส นายกฤตธี ศิริสิทธิ์ นายนทวรรธ ศรีจาด และนายธนะสรรค์ ดิลกพินิจนันท์ โดยมี รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา