กำหนดการการรายงานตัว KU Admission และโควตา

กำหนดการการรายงานตัวโครงการรับตรง KU Admission และโควตา ปีการศึกษา 2557

รายงานตัววันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร บุญสมสุวชิรัตน์ (อาคาร 9)

  • ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา เริ่มรายงานตัว 8:30 น.
  • ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา เริ่มรายงานตัว 9:30 น.
  • หลักสูตรนานาชาติทุกสาขาวิชา เริ่มรายงานตัว 10:30 น.

สิ้นสุดการลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 12:00 น.

หมายเหตุ: กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันรายงานตัวด้วย