การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558

นักเรียนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2558 นี้ สามารถเลือกสมัครได้สามช่องทางหลัก ดังนี้