การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2561 นี้ สามารถเลือกสมัครได้สามช่องทางหลัก ดังนี้