การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2556

นักเรียนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2556 นี้ สามารถเลือกสมัครได้สามช่องทางหลัก ดังนี้