การเข้าศึกษาผ่านระบบส่วนกลาง ปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนิสิตเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบคัดเลือกรวม (ระบบกลาง สกอ.) ในปีการศึกษา 2555 โดยมีสาขาวิชาที่รับ และจำนวนรับดังต่อไปนี้

ภาคปกติ
 • กลุ่มวิทยาเขตบางเขน ภาคปกติ (ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล) 106 คน
 • วิศวกรรมโยธา 30 คน
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน
 • วิศวกรรมไฟฟ้า 17 คน
 • วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 20 คน
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 คน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 15 คน
 • วิศวกรรมวัสดุ 3 คน
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ 20 คน

หมายเหตุ: จำนวนรับข้างต้นเป็นแค่เลขประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาคพิเศษ
 • กลุ่มวิทยาเขตบางเขน ภาคพิเศษ (ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล) 83 คน
 • วิศวกรรมเคมี 10 คน
 • วิศวกรรมไฟฟ้า 10 คน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 15 คน
 • วิศวกรรมวัสดุ 5 คน
 • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 20 คน

หมายเหตุ: จำนวนรับข้างต้นเป็นแค่เลขประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนานาชาติ
 • วิศวกรรมเครื่องกล 15 คน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 15 คน
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 10 คน
 • หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (IDDP) 12 คน

หมายเหตุ: จำนวนรับข้างต้นเป็นแค่เลขประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการรับ

ด้านล่างเป็นกำหนดการที่ประกาศในเว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ 4-20 เม.ย 2555 ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
รับสมัคร 11-20 เม.ย 2555 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
ชำระเงินค่าสมัคร 11-24 เม.ย 2555 ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร 12-25 เม.ย 2555 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 12-27 เม.ย 2555 ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง 27-28 เม.ย 2555 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 7 พ.ค 2555 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14-16 พ.ค 2555 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 21 พ.ค 2555 เว็บไซต์ www.cuas.or.th