การเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านทางระบบรับตรงร่วม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1,032 คน โดยในการคัดเลือกเข้าศึกษาจะใช้ผลคะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (วิชา 29, 39, 49 และ 59) และเกณฑ์ขั้นต่ำจากคะแนนการทดสอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งอาจจะแตกต่างกันตามสาขาที่สมัคร

รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก กำหนดการ สาขาวิชาที่รับสมัคร วิธีการสม้ครและเงื่อนไขต่าง เป็นดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือก
สาขาวิชา เกณฑ์ในการพิจารณา
เกณฑ์ขั้นต่ำ เกณฑ์สำหรับคัดเลือก
วิศวกรรมศาสตร์ภาคปกติ
(วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ)
 • GPA ขั้นต่ำ 2.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • คะแนน PAT1 ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของการสอบ
 • คะแนน PAT3 ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของการสอบ
การคัดเลือกใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญเจ็ดวิชา จำนวน 4 วิชา วิชาละ 100 คะแนน ดังต่อไปนี้
 • 29. ภาษาอังกฤษ
 • 39. คณิตศาสตร์
 • 49. ฟิสิกส์
 • 59. เคมี
วิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
(วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต, วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์)
 • GPA ขั้นต่ำ 2.75 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • คะแนน PAT3 ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของการสอบ
การคัดเลือกใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญเจ็ดวิชา จำนวน 4 วิชา วิชาละ 100 คะแนน ดังต่อไปนี้
 • 29. ภาษาอังกฤษ
 • 39. คณิตศาสตร์
 • 49. ฟิสิกส์
 • 59. เคมี
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
(วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต, วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้, วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ)
 • GPA ขั้นต่ำ 2.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของการสอบ
 • คะแนน PAT3 ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของการสอบ
การคัดเลือกใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญเจ็ดวิชา จำนวน 4 วิชา วิชาละ 100 คะแนน ดังต่อไปนี้
 • 29. ภาษาอังกฤษ
 • 39. คณิตศาสตร์
 • 49. ฟิสิกส์
 • 59. เคมี


กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
รายการ วัน/เดือน/ปี
สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ทางเว็บไซต์ ผู้สมัครต้องสอบวิชาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในสาขาที่ต้องการสมัคร 1 - 27 ตุลาคม 2556
สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ทางเว็บไซต์ ผู้สมัครต้องสอบวิชารหัส 29, 39, 49, และ 59 1 - 24 พฤศจิกายน 2556
สมัครเข้าคัดเลือก KU Admission ทางระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์: http://www.admission.ku.ac.th/ 7 - 27 พฤศจิกายน 2556
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร 8 - 28 พฤศจิกายน 2556
ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร 11 - 29 พฤศจิกายน 2556
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 7 - 10 ธันวาคม 2556
สอบวิชาสามัญ 7 วิชา 4 - 5 มกราคม 2557
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 19 มกราคม 2557
ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 11 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ และสอบสัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2557
ตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มีนาคม 2557
รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาทางเว็บไซต์
และรับรหัสยืนยันตัวบุคคลของระบบเคลียริงเฮาส์ทาง E-mail
1 - 8 เมษายน 2557
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรง ผ่านทางระบบเคลียริงเฮาส์ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557
สอท.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงและตัดสิทธิ์การสมัคร admission 5 มิถุนายน 2557
รับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่ 7 กรกฎาคม 2557
เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 18 สิงหาคม 2557


สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
ภาคปกติ วิศวกรรมเครื่องกล 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 88
วิศวกรรมโยธา 60
วิศวกรรมอุตสาหการ 56
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48
วิศวกรรมเคมี 15
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 28
วิศวกรรมการบินและอวกาศ 24
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 25
วิศวกรรมวัสดุ 35
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 37
ภาคพิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล 80
วิศวกรรมไฟฟ้า 90
วิศวกรรมอุตสาหการ 55
วิศวกรรมเคมี 45
วิศวกรรมวัสดุ 45
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 35
วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 40
นานาชาติ วิศวกรรมเครื่องกล 56
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 40
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 48
วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ 10
รวม 1,032คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
 3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ดังนี้ (1) สำหรับหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ (2) สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ