การเข้าศึกษาผ่านระบบส่วนกลาง ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนิสิตเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบคัดเลือกรวม (ระบบกลาง สกอ.) ในปีการศึกษา 2557 โดยมีกำหนดการดังตารางด้านล่าง สำหรับสาขาและจำนวนรับจะประกาศในเว็บนี้อีกครั้งเมื่อมีการระบุแล้ว

กำหนดการรับ

ด้านล่างเป็นกำหนดการที่ประกาศในเว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ 5 - 15 มิถุนายน 2557 ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
รับสมัคร 8 - 15 มิถุนายน 2557 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
ชำระเงินค่าสมัคร 8 - 17 มิถุนายน 2557 ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง 20 - 21 มิถุนายน 2557 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 28 มิถุนายน 2557 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 7 - 9 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 15 กรกฎาคม 2557 เว็บไซต์ www.cuas.or.th