การเข้าศึกษาผ่านระบบส่วนกลาง ปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนิสิตเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบคัดเลือกรวม (ระบบกลาง สกอ.) ในปีการศึกษา 2556 โดยมีสาขาวิชาและจำนวนที่รับดังต่อไปนี้

ภาคปกติ
สาขา จำนวนรับ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหการ) 176
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 31
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 43
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 27
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 41
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 48
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 36
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28
ภาคพิเศษ
สาขา จำนวนรับ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ) (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ) 118
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 13
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 14
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 21
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 30
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 40
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 41
หลักสูตรนานาชาติ
สาขา จำนวนรับ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) 20
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 20
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 10
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 15
กำหนดการรับ

ด้านล่างเป็นกำหนดการที่ประกาศในเว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ 4-21 เม.ย 2556 ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
รับสมัคร 11-21 เม.ย 2556 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
ชำระเงินค่าสมัคร 11-23 เม.ย 2556 ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร 12-26 เม.ย 2556 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 12-26 เม.ย 2556 ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง 28-30 เม.ย 2556 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 9 พ.ค 2556 เว็บไซต์ www.cuas.or.th
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15-17 พ.ค 2556 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 22 พ.ค 2556 เว็บไซต์ www.cuas.or.th