การเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 895 คน โดยกำหนดให้ใช้ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการคัดเลือกเข้าศึกษา (อ่านเกณฑ์การคัดเลือก)

รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ สาขาวิชาที่รับสมัคร วิธีการสม้ครและเงื่อนไขต่าง เป็นดังนี้


กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
รายการ วัน/เดือน/ปี
สมัครทางระบบออนไลน์
website : http://admission.eng.ku.ac.th
หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลโครงการรับตรง)
12 - 22 พฤศจิกายน 2555
พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
website : http://admission.eng.ku.ac.th
หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลโครงการรับตรง)
12 - 23 พฤศจิกายน 2555
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ 12 - 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 มกราคม 2556
รับ Account และ Password สำหรับยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและส่งเอกสารสำคัญ พร้อมรับเอกสารแนะนำการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และอุตสาหการ) 180
วิศวกรรมการบินและอวกาศ 20
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20
วิศวกรรมเครื่องกล 20
วิศวกรรมไฟฟ้า 45
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 25
วิศวกรรมโยธา 50
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 40
วิศวกรรมวัสดุ 40
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 25
ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล ไฟฟ้า และอุตสาหการ) 120
วิศวกรรมเคมี 10
วิศวกรรมเครื่องกล 20
วิศวกรรมไฟฟ้า 30
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 30
วิศวกรรมวัสดุ 45
วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 50
นานาชาติ วิศวกรรมเครื่องกล 60
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 35
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 30
รวม 895


หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้สูงสุดจำนวน 3 อันดับ โดยเรียงลำดับตามความต้องการมากที่สุด (อันดับ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับ 3) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่อาจรับนิสิตไม่เต็มจำนวนที่กำหนด สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในกลุ่มวิทยาเขตบางเขน ภาคปกติ และกลุ่มวิทยาเขตบางเขน ภาคพิเศษ เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ต้องดำเนินการแยกเข้าสังกัดสาขาวิชา ตามที่กำหนดในแต่ละกลุ่ม


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร และมีวินัย
 4. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  • ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย


วิธีการสมัคร
 1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านทาง website : http://admission.eng.ku.ac.th หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 – พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555
 2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร website : http://admission.eng.ku.ac.th หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 – ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
 3. ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 300 บาท เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขการเข้าศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับตรงจะต้องมารายงานตัวและมอบตัว เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาตามกำหนดวัน เวลา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการนี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 2. ผู้ที่มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัวให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) รวมทั้งดำเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณากรณียกเลิกการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
 3. หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการรับตรง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 และโดยความเห็นชอบของอธิการบดีเป็นรายกรณี
 5. เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด