เกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคำนวณคะแนนของการรับสมัครวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556

การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงใช้เกณฑ์ดังนี้

  1. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้ 3 อันดับ จากสาขาที่รับสมัครทั้งหมดเรียงตามระดับความต้องการจากมากไปน้อย

  2. องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ประกอบด้วย

    • ผลคะแนนทดสอบ รหัส 85 GAT วิชาความถนัดทั่วไป ร้อยละ 25%

    • ผลคะแนนทดสอบ รหัส 71 PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 25%

    • ผลคะแนนทดสอบ รหัส 73 PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 50%

การคิดแต้มคะแนนรวมใช้วิธีการคำนวณค่าคะแนนมาตรฐานปกติ โดยจะใช้คะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครจากการสอบในปี 2554 และปี 2555 (รวมการสอบครั้งที่ 1/2556 ด้วย) คะแนนแต่ละวิชาไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบครั้งเดียวกันทั้งหมด ในการคิดคะแนนที่ดีที่สุดนั้น ทางคณะจะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ (ทดลองคำนวณ) เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาจากคะแนน และอันดับที่ผู้สมัครเลือกไว้


การคิดคะแนนมาตรฐานปกติ
เนื่องจากคะแนน GAT, PAT1, และ PAT3 มีการสอบหลายครั้งการคิดคะแนนสำหรับแต่ละวิชา จะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ ซึ่งจะคำนวณดังนี้

ขั้นที่ 1. คำนวณค่าคะแนนมาตรฐานโดยใช้คะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กล่าวคือ สำหรับการสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ A และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) เท่ากับ s ถ้านักเรียนสอบได้คะแนน Xi ค่าคะแนนมาตรฐานจะเท่ากับ

Zi = (Xi - A)/s

ในการคิดขั้นต่อ ๆ ไปเราจะคิดโดยคำนึงให้การเลือกคะแนนที่ดีที่สุด จะเลือกจากการสอบครั้งที่มีคะแนนมาตรฐาน Zi มากที่สุดเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยมาก การคำนวณคะแนนโดยใช้สูตรเบื้องต้นของสทศ.จะทำให้นักเรียนได้คะแนนในวิชานั้นมากกว่า 100 คะแนน ทางคณะจึงได้ปรับสูตรดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีคะแนนเกิน 100

ขั้นที่ 2. คำนวณคะแนนตามสูตร

Si = 50 + 50 * (Zi/13)
จากการพิจารณาข้อมูลดิบ เราพบว่าถ้าใช้ตัวหารเป็น 13 จะไม่มีคะแนนเกิน 100 คะแนน (อย่างไรก็ตาม เลข 13 ที่ใช้ในสูตรอาจมีการปรับค่าได้ ถ้ามีสถิติการสอบที่ทำให้คะแนนเต็มเกิน 100 คะแนนได้ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลแค่ทำให้คะแนนเต็มไม่เกิน 100 คะแนนเท่านั้น โดยจะไม่มีผลต่ออันดับคะแนนแต่อย่างใด)

ถ้านักเรียนสอบหลายครั้ง สามารถใช้คะแนนมาตรฐานปกติจากครั้งใดก็ได้ (แนะนำให้ใช้ครั้งที่ได้มากที่สุด)

สามารถทดลองใช้ระบบคำนวณคะแนนได้ที่หน้าระบบคำนวณคะแนน


ค่าสถิติของการสอบที่ใช้ในการคำนวณ

สถิติพื้นฐานคะแนนการสอบ GAT/PAT ปี 2556 (แบบไม่เป็นทางการ)

หมายเหตุ ค่าสถิติส่วนนี้เป็นสถิติแบบไม่เป็นทางการที่ประกาศในใบรายงานผลคะแนน อาจจะมีการปรับได้เมื่อทางสทศ. ได้ประกาศสถิติพื้นฐานอย่างเป็นทางการแล้ว
คะแนน 1/56 (สอบ ต.ค.55)
mean s.d.
GAT 114.3060.63
PAT1 40.6120.96
PAT3 91.1140.64

สถิติพื้นฐานคะแนนการสอบ GAT/PAT ปี 2555

คะแนน 1/55 (สอบ ธ.ค.54) 2/55 (สอบ มี.ค.55)
mean s.d. mean s.d.
GAT 130.5968.04 142.0661.34
PAT1 39.6420.07 45.7519.54
PAT3 83.4532.44 95.0732.78

สถิติพื้นฐานคะแนนการสอบ GAT/PAT ปี 2554

คะแนน 1/2554 (สอบ มี.ค. 54)
mean s.d.
GAT 171.8948.04
PAT1 64.2218.08
PAT3 101.9540.68