การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านทางโควตาสสวท. (โอลิมปิก) และโควตาสอวน.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้


กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.eng.ku.ac.th
6 พฤศจิกายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://admission.eng.ku.ac.th
9 พฤศจิกายน 2555 สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร
12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://admission.eng.ku.ac.th
13-14 พฤศจิกายน 2555 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางเว็บไซต์ http://admission.eng.ku.ac.th


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตรงตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกับผู้สมัครคัดเลือกในระบบกลาง Admissions ซึ่งกำหนดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

2 ผู้ที่สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

3 ผู้ที่สมัครในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ำกว่าค่าย 3 (ผ่านการอบรมที่ค่ายอบรมที่สสวท. ช่วงเดือนตุลาคม)


ข้อกำหนดและวิธีการรับสมัคร
 1. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกประเภทโครงการได้เพียง 1 ประเภท และ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

 2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครจากเว็บไซต์ และชำระค่าสมัครจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางธนาคาร (โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร) ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 3. หลังจากสมัครทางระบบออนไลน์แล้ว นำใบชำระเงินที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้

  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

  • ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

  • หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ

  • สำเนาแสดงผลคะแนนสอบ PAT3 (ในรอบระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)

  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่จะต้องส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 5. ผู้ที่ไม่สามารถแสดงเอกสารได้ครบถ้วน หรือ ขาดสอบสัมภาษณ์ หรือ ไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

 6. ผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนระบบรับตรงผ่าน เคลียร์ริ่งเฮาส์(Clearing House) และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)


จำนวนการรับสมัครแยกตามสาขาวิชา
หลักสูตร กลุ่ม/สาขาวิชา สอวน.(คน) สสวท.(คน)
ภาคปกติ วิศวกรรมการบินและอวกาศ 1 -
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 5
วิศวกรรมเครื่องกล 3 3
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 3 3
วิศวกรรมโยธา 1 2
วิศวกรรมวัสดุ 3 3
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - 1
ภาคพิเศษ การจัดการเทคโนโลยีการบิน 1 -
วิศวกรรมเครื่องกล 3 3
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 3 3
นานาชาติ วิศวกรรมการบินและอวกาศ (IDDP) 1 -
วิศวกรรมเครื่องกล 3 3
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 3 -
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 3 3