โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 139 คน โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้


กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
6 มกราคม - 27 มกราคม 2557 เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.eng.ku.ac.th
31 มกราคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://admission.eng.ku.ac.th
4 กุมภาพันธ์ 2557 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร
7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://admission.eng.ku.ac.th
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางเว็บไซต์ http://admission.eng.ku.ac.th


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตรงตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกับผู้สมัครคัดเลือกในระบบกลาง Admissions ซึ่งกำหนดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

2 ผู้ที่สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

3 ผู้ที่สมัครในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ำกว่าค่าย 3 (ผ่านการอบรมที่ค่ายอบรมที่สสวท. ช่วงเดือนตุลาคม)

4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวม 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75


ข้อกำหนดและวิธีการรับสมัคร
 1. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกประเภทโครงการได้เพียง 1 ประเภท และ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

 2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครจากเว็บไซต์ และชำระค่าสมัครจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ (โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร) ภายในวันที่ 27 มกราคม 2557 ทั้งนี้ เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้

  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

  • ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

  • หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ

  • Portfolio แสดงผลงานต่าง ๆ

 4. การสอบข้อเขียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 จะมีการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี โดยเริ่มสอบเวลาไม่เกิน 9:00 น. และจะใช้เวลารวมประมาณ 1-1.5 ชม. และใช้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ    การสอบสัมภาษณ์จะเริ่มในเวลาประมาณ 13.00 น.เป็นต้นไป โดยผู้สมัครควรเตรียมแฟ้มประวัติผลงานด้านวิชาการ รางวัล กิจกรรมเสริมทักษะ และความสามารถพิเศษ (portfolio) เพื่อนำเสนอประกอบการสัมภาษณ์ สำหรับรายละเอียดกำหนดการและสถานที่ที่ชัดเจนจะประกาศอีกครั้งเมื่อใกล้วันสอบ

 5. ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ และชำระเงินค่าประกันสิทธิ์จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้สมัครจะได้รับเงินค่าประกันสิทธิ์คืนภายหลังจากที่เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ภายใต้โครงการฯ ตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินแล้วไม่เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ตามระบุไว้ข้างต้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าประกันสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์(Clearing House) และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)

 7. ผู้ที่ไม่สามารถแสดงเอกสารได้ครบถ้วน หรือ ขาดสอบ หรือ ขาดสอบสัมภาษณ์ หรือ ไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


จำนวนการรับสมัครแยกตามสาขาวิชา
หลักสูตร กลุ่ม/สาขาวิชา สอวน.(คน) สสวท.(คน)
ภาคปกติ วิศวกรรมการบินและอวกาศ 1 -
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 5
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 5 5
วิศวกรรมโยธา 1 -
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 1 1
วิศวกรรมวัสดุ 5 5
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 -
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1
ภาคพิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 5 5
วิศวกรรมวัสดุ 5 5
นานาชาติ วิศวกรรมการบินและอวกาศ (IDDP) 1 -
วิศวกรรมเครื่องกล (IUP) 5 5
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (IUP) 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (IUP) 5 5
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (EP) 5 5


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้มีการแก้ไขประการการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ให้ตัดการใช้คะแนนสอบ GAT, PAT1, และ PAT3 ออกจากการพิจารณา และให้มีการเพิ่มการสอบข้อเขียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับการสอบในวันที่ 4 ก.พ. 2557 นี้ จะแบ่งเป็นสองช่วง ดังนี้

 1. ช่วงเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียนในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี เริ่มสอบเวลาไม่เกิน 9:00 น. และจะใช้เวลารวมประมาณ 1-1.5 ชม. โดยมีข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
 2. ช่วงบ่ายสอบสัมภาษณ์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 17:00 น. ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครเตรียมแฟ้มประวัติผลงานด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ (portfolio) มาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ด้วย