เกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคำนวณคะแนนของการรับสมัครวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555

การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงใช้เกณฑ์ดังนี้

  1. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้ 3 อันดับ จากสาขาที่รับสมัครทั้งหมดเรียงตามระดับความต้องการจากมากไปน้อย

  2. คะแนนของผู้สมัคร คำนวณจากองค์ประกอบต่อไปนี้

    • GAT 25 %

    • PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25 %

    • PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม 50 %

โดยจะใช้คะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครจากการสอบในปี 2553 และปี 2554 คะแนนแต่ละวิชาไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบครั้งเดียวกันทั้งหมด ในการคิดคะแนนที่ดีที่สุดนั้น ทางคณะจะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ (ทดลองคำนวณ) เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาจากคะแนน และอันดับที่ผู้สมัครเลือกไว้


การคิดคะแนนมาตรฐานปกติ
การคิดคะแนนปี 2555 มีการปรับฐานคะแนน จากปีก่อน ที่เคยใช้ค่าคงที่ 8 ในการปรับฐานคะแนนมาตรฐานเพื่อให้คะแนนเต็มแต่ละวิชาไม่เกิน 100 คะแนน ในปีการศึกษา 2555 ค่าคงที่สำหรับปรับฐานเปลี่ยนเป็น 13
เนื่องจากคะแนน GAT, PAT1, และ PAT3 มีการสอบหลายครั้งการคิดคะแนนสำหรับแต่ละวิชา จะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ ซึ่งจะคำนวณดังนี้

ขั้นที่ 1. คำนวณค่าคะแนนมาตรฐานโดยใช้คะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กล่าวคือ สำหรับการสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ A และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) เท่ากับ s ถ้านักเรียนสอบได้คะแนน Xi ค่าคะแนนมาตรฐานจะเท่ากับ

Zi = (Xi - A)/s

ในการคิดขั้นต่อ ๆ ไปเราจะคิดโดยคำนึงให้การเลือกคะแนนที่ดีที่สุด จะเลือกจากการสอบครั้งที่มีคะแนนมาตรฐาน Zi มากที่สุดเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยมาก การคำนวณคะแนนโดยใช้สูตรเบื้องต้นของสทศ.จะทำให้นักเรียนได้คะแนนในวิชานั้นมากกว่า 100 คะแนน ทางคณะจึงได้ปรับสูตรดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีคะแนนเกิน 100

ขั้นที่ 2. คำนวณคะแนนตามสูตร

Si = 50 + 50 * (Zi/13)
จากการพิจารณาข้อมูลดิบ เราพบว่าถ้าใช้ตัวหารเป็น 13 จะไม่มีคะแนนเกิน 100 คะแนน (อย่างไรก็ตาม เลข 13 ที่ใช้ในสูตรอาจมีการปรับค่าได้ ถ้ามีสถิติการสอบที่ทำให้คะแนนเต็มเกิน 100 คะแนนได้ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลแค่ทำให้คะแนนเต็มไม่เกิน 100 คะแนนเท่านั้น โดยจะไม่มีผลต่ออันดับคะแนนแต่อย่างใด)

ถ้านักเรียนสอบหลายครั้ง สามารถใช้คะแนนมาตรฐานปกติจากครั้งใดก็ได้ (แนะนำให้ใช้ครั้งที่ได้มากที่สุด)

สามารถทดลองใช้ระบบคำนวณคะแนนได้ที่หน้าระบบคำนวณคะแนน


ค่าสถิติของการสอบที่ใช้ในการคำนวณ

สถิติปี 53

(อ้างอิงจาก ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2554 ของสอท)
คะแนน มี.ค. 53 ก.ค. 53 ต.ค. 53
mean s.d. mean s.d. mean s.d.
GAT 130.7858.32 128.4361.32 139.3867.85
PAT1 64.0030.88 56.2625.92 48.3423.45
PAT3 103.2042.47 83.5435.78 121.2541.56

สถิติปี 54

คะแนน มี.ค. 54 ธ.ค. 54
mean s.d. mean s.d.
GAT 171.8948.04 130.5968.04
PAT1 64.2218.08 39.6420.07
PAT3 101.9540.68 83.4532.44