ระบบคำนวณคะแนนสำหรับการรับตรงปี 2555

การคิดคะแนนปี 2555 มีการปรับฐานคะแนน จากปีก่อน ที่เคยใช้ค่าคงที่ 8 ในการปรับฐานคะแนนมาตรฐานเพื่อให้คะแนนเต็มแต่ละวิชาไม่เกิน 100 คะแนน ในปีการศึกษา 2555 ค่าคงที่สำหรับปรับฐานเปลี่ยนเป็น 13

นักเรียนสามารถป้อนคะแนนในช่องต่าง ๆ เพื่อคำนวณคะแนนสำหรับการพิจารณาในการรับตรงปี 2555 รายละเอียดวิธีการคำนวณดูได้จากหน้าการคิดคะแนนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อแบบรับตรง 2555

คะแนนที่ได้เป็นคะแนนที่คิดจากคะแนนเต็ม 10000 คะแนน คะแนนสอบครั้งที่ถูกเลือกจะมีรายละเอียดแสดงด้านล่างเป็นตัวสีแดง

ผู้สมัครสามารถใช้คะแนนจากการสอบในปีการศึกษา 2553 มาคิดได้ ในการป้อนคะแนนของปีดังกล่าว ให้กดคลิ๊กที่กลอ่งเขียนว่า "ใช้คะแนนของปี 53 ด้วย"

ใช้คะแนนของปี 53 ด้วย

คะแนนสอบ มี.ค. 2554
(1/2554)

GAT (Xi)
Z1
Z1
PAT1 (Xi)
Z1
Z1
PAT3 (Xi)
Z1
Z1

คะแนนสอบ 1/2555
(สอบเมื่อ ธ.ค. 2554)

GAT (Xi)
Z1
Z1
PAT1 (Xi)
Z1
Z1
PAT3 (Xi)
Z1
Z1

คะแนนที่ได้ -