วิศวกรรมการบินและอวกาศ

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การวิเคราะห์ การผลิต การซ่อมบำรุงอากาศยานธุรกิจการบิน และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรเพื่อเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ

 • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) ภาคปกติ

 • ระดับปริญญาโท วิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคปกติ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • อากาศพลศาสตร์

 • เครื่องยนต์และการขับดันอากาศยาน

 • โครงสร้างอากาศยาน

 • เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม

 • เทคโนโลยีการบิน

 • การจัดการการบิน


เรียนอะไรบ้าง?
 • ศึกษาทางด้านอากาศพลศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อออกแบบการสร้าง การซ่อมบำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เจ็ท เทคโนโลยีดาวเทียม รวมไปถึงการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีการบิน


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรการบินและอวกาศสำหรับพลเรือน

 • มีการวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ด้านการบินและอวกาศอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรมอากาศยาน เทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้ง การดำเนินงานและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบินและธุรกิจการบิน

 • การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรมีการผสานภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึก และความเป็นมืออาชีพ และสร้างความพร้อมในการทำงานในอุตสาหกรรมด้านการบิน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


ใครที่เหมาะกับสาขานี้
 • คนที่ชื่นชอบในด้านการบินและอวกาศ

 • คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจใฝ่รู้

 • คนที่มีความรับผิดชอบ และชอบความท้าทายใหม่ๆ


จบแล้วทำงานอะไร
 • เป็นวิศวกรออกแบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรม โครงสร้าง และอากาศพลศาสตร์เช่น เครื่องบิน ยานยนต์ กังหันลม ฯลฯ

 • เป็นวิศวกรควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และชิ้นส่วนประกอบ

 • เป็นวิศวกรควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม

 • เป็นวิศวกรการจัดการในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การซ่อมบำรุงและอุตสาหกรรมอื่นๆ

 • เป็นวิศวกรการจัดการในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เช่น สายการบิน ท่าอากาศยาน การจัดการ
  โลจิสติกส์ ฯลฯ


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-8570 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1703-4
โทรสาร: 0-2579-8570
เว็บไซต์: http://www.ase.eng.ku.ac.th