วิศวกรรมการบินและอวกาศร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ

การเรียนในสาขานี้จะเรียนรู้ทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศและการจัดการระบบ อาจนำไปใช้ในงานแขนงอื่นๆ นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมการบินได้ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมต่อเรือ เป็นต้น

ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-8570 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1703-4
โทรสาร: 0-2579-8570
เว็บไซต์: http://www.ase.eng.ku.ac.th