วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมการทำงานของกระบวนการทางเคมี รวมถึงหลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม สถานะ และลักษณะสมบัติของวัตถุดิบที่กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • วิศวกรรมระบบและการควบคุมกระบวนการ

 • วิศวกรรมปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยา

 • วิศวกรรมพอลิเมอร์ วัสดุสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีนาโน

 • วิศวกรรมชีวเคมี และชีวกระบวนการ

 • การบริหาร และการจัดการทางวิศวกรรมเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย


เรียนอะไรบ้าง?
 • การออกแบบอุปกรณ์ โรงงาน และระบบควบคุม

 • กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญทางวิชาการและการวิจัยในระดับแนวหน้าของประเทศ

 • มีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูงที่สุดในคณะวิศวกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 5

 • มีความพร้อมด้านคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งทุกท่านใส่ใสทุ่มเทให้กับนิสิตอย่างสม่ำเสมอ

 • มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์สำหรับภาคปฏิบัติการและการวิจัย

 • มีศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาภาควิชาเป็นอย่างมาก


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • ผู้ที่มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรเคมี ที่รอบรู้ในกระบวนการและอุปกรณ์การผลิตทางอุตสาหกรรม

 • เป็นวิศวกรออกแบบและพัฒนา การะบวนการผลิต งานวิเคราะห์และบริหารโครงการ งานควบคุม กระบวนการผลิต

 • เป็นวิศวกรเคมีที่ปรึกษาด้านงานขายและงานบริการทางเทคนิค และงานวิจัยและพัฒนา เช่น ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์กระดาษ เป็นต้น


ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตภาคพิเศษ
ประเภท จำนวนเงิน (บาท/ภาคการศึกษา) เกณฑ์การพิจารณา
110,000 เฉพาะในภาคการศึกษาแรกนิสิตภาคพิเศษที่สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมีในภาคการศึกษาแรกที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีคะแนน 6,500 ขึ้นไป
210,000 นิสิตภาคพิเศษที่สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมีแล้ว และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไปในภาคเรียนการศึกษาที่ผ่านมาล่าสุด(เริ่มให้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป)


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-2023 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1202-4
โทรสาร: 0-2561-4621
เว็บไซต์: http://www.che.eng.ku.ac.th