วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์และศิลป์ทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ โดยศึกษาตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์ การสร้าง การจัดการและการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้าน สะพาน ถนน รถไฟฟ้า การขนส่ง การจราจร สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน เป็นต้น


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 • ระดับปริญญาโท ภาคปกติ

 • ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • กลศาสตร์ของวัสดุ เหล็กคอนกรีต ดิน หิน

 • การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ฐานราก

 • การสำรวจ วางแผน พัฒนาโครงการขนาดใหญ่

 • การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

 • การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในงานวศวกรรม


เรียนอะไรบ้าง?
 • เรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

 • เรียนเรื่องการวางแผน การสำรวจ การวิเคราะห์และออกแบบ การจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางวิศวกรรมโยธา


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่เป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรมโยธาทั้งในและต่างประเทศ

 • คณาจารย์ที่นี่มีความรู้ความสามารถสูงในการสอนและถ่ายทอด

 • มีรุ่นพี่ที่ทำงานในวงการวิศวกรรมโยธาอย่างกว้างขวาง ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการงานในอนาคต

 • มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ที่ดี

 • คนที่ชอบการวิเคราะห์และคำนวณ

 • คนที่ชอบการพัฒนาประเทศ สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ

 • คนที่ชอบการลงมือปฏิบัติจริง มีจินตนาการทำฝันให้เป็นจริง


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้าง

 • เป็นวิศวกรก่อสร้าง

 • เป็นวิศวกรบำรุงรักษา

 • เป็นวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งมีทั้งบริษัทใหญ่ กลาง เล็ก และบริษัทข้ามชาติ หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2797-0999 ต่อ 1303, 1304
เว็บไซต์: http://www.ce.eng.ku.ac.th