วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกลเป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์มาวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต และบำรุงรักษาระบบเครื่องกล ซึ่งวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • ระบบการปรับอากาศ

 • ยานยนต์

 • ระบบพลศาสตร์

 • พลังงาน

 • การออกแบบและการผลิต

 • ระบบการป้องกันอัคคีภัย


เรียนอะไรบ้าง?
 • กลศาสตร์ จลนศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหลโดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครื่องกลต่างๆ


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรียนตามความสนใจ

 • มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่พร้อม และทันสมัย

 • การเรียนการสอนเป็นกันเอง อาจารย์ดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด

 • มีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ


ใครที่เหมาะกับสาขานี้
 • คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

 • คนที่ชอบการคำนวณและการวิเคราะห์

 • คนที่รักการประดิษฐ์ คิดค้น

 • คนที่ใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ


จบแล้วทำงานอะไร
 • เป็นวิศวกรออกแบบระบบทางวิศวกรรม ที่ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต

 • เป็นวิศวกรตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

 • เป็นวิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงาน หรือศูนย์วิจัย


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-4576 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1803-4
โทรสาร: 0-2579-4576
เว็บไซต์: http://www.me.eng.ku.ac.th