วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คือ วิศวกรรมหลักสูตรยุคใหม่เพื่อตอบสนองและรองรับการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยเป็นการศึกษาที่นำความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มาผสมรวมกันอย่างกลมกลืนเพื่อสร้างวิศวกรที่สามารถประสานการทำงานของระบบที่มีทั้งงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลการผลิตและคอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งวิศวกรจากหลากหลายสาขา


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • การออกแบบและการผลิต ด้วย CAD/CAM/CAE (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing/Computer-Aided Engineering)

 • เทคโนโลยีการผลิต และ CNC (Computer Numerical Control)

 • Automation & Mechatronics

 • เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะ


เรียนอะไรบ้าง?
 • เรียนการออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD/CAM/CAE)

 • เรียนการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบผลิตภัณฑ์

 • เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องจักรกล CNC วัสดุอุตสาหกรรม การผลิตแม่พิมพ์และแบบหล่อ

 • เรียนรู้เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์ วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ เครื่องมือวัดและระบบควบคุม การวัดเที่ยงตรง หลักการดำเนินการและการผลิตวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • ได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

 • นิสิตทุกคนได้ปฏิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม CAD/CAM/CAE

 • ได้ปฎิบัติจริงกับเครื่องจักรกล CNC แบบต่างๆ เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องมือวัด ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม

 • หางานได้ง่ายเพราะเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมและเป็นวิศวกรที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่สนใจหรือมีแนวความคิดที่ต้องการออกแบบพัฒนา หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์

 • คนที่ชอบแกะถอดสิ่งของต่างๆ เพื่อสำรวจและศึกษาการทำงานของสิ่งนั้น

 • คนที่ชอบสร้างประกอบหรือคิดประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ


จบแล้วทำงานอะไร?
 • วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรฝ่ายผลิต

 • วิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนา(Research and Development หรือ R&D)

 • วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโดยใช้ CAD/CAM/CAE

 • วิศวกรควบคุมระบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิต วิศวกรบำรุงรักษาและประกอบธุรกิจทางการผลิต


ติดต่อ - สอบถาม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2940-5821 หรือ 0-2942-8567 ถึง 71 ต่อ 501
โทรสาร: 0-2940-5821
เว็บไซต์: http://www.emme.eng.ku.ac.th