วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธาซึ่งศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมแผนที่ ด้วยการประยุกต์ใช้หลักวิชาการทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิต ตรีโกณมิติ และดาราศาสตร์ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการสร้างแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาโครงการ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดการงานวิศวกรรมโยธา เพื่อการพัฒนาประเทศ


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • การสำรวจภาคพื้นดิน ดาวเทียม และข้อมูลระยะไกล

 • การทำแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • กลศาสตร์ของวัสดุวิศวกรรมโยธาและการวิเคราะห์การออกแบบ

 • การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่

 • การใช้เทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรม


เรียนอะไรบ้าง?
 • เรียนการสำรวจขั้นพื้นฐานจนถึงการสำรวจขั้นสูง

 • เรียนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็น GIS, GPS ดาวเทียม รวมทั้งวิชาด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • มีการสอนและปฏิบัติงานภาคสนามทั้งในและนอกสถานศึกษา

 • เรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งวิศวกรรมสำรวจและวิศวกรรมโยธา


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่รอบคอบ

 • มีความคิดริเริ่ม

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • มีความสามารถในการตัดสินใจ

 • สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ

 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรสำรวจ

 • เป็นวิศวกรโยธา

 • เป็นผู้นำและควบคุมในการใช้และผลิตแผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทางวิศวกรรมโยธา ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • เป็นวิศวกรที่ปรึกษาพัฒนาโครงการต่างๆ


ติดต่อ - สอบถาม

สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2797-0999 ต่อ 1301
โทรสาร: 0-2579-7565
เว็บไซต์: http://www.ce.eng.ku.ac.th