วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการเป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง การปรับปรุงและการใช้งานระบบที่เกิดจากการรวมกันของคน ความรู้ ข่าวสารข้อมูล วัตถุดิบ เครื่องจักรและกระบวนการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาที่ต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • วัสดุและกระบวนการผลิต

 • การศึกษางานและระบบการผลิต

 • ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ

 • เศรษฐศาสตร์และการเงิน

 • การจัดการ การผลิตและการดำเนินการผลิต


เรียนอะไรบ้าง?
 • เรียนเรื่องการจัดการคน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคนิคระดับพื้นฐาน จนถึงระดับนวัตกรรมใหม่ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • เรียนรู้กว้าง และลงลึกในหลักวิชาชีพ

 • ได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและในชีวิตประจำวันได้

 • สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • คนที่มีความสามารถในการจัดระบบความคิด

 • คนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • คนที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ


จบแล้วทำงานอะไร
 • เป็นผู้จัดการโรงงาน

 • เป็นวิศวกรวางระบบ

 • เป็นวิศวกรโรงงาน

 • เป็นวิศวกรโครงการ

 • เป็นวิศวกรในหน่วยงานของรัฐ

 • เป็นวิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-8610 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1601-3
โทรสาร: 0-2579-8610
เว็บไซต์: http://www.ie.eng.ku.ac.th