วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องการบังคับนํ้า หรือการควบคุมปริมาณและระดับนํ้าไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการ และการใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการจัดการคุณภาพน้ำ


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


เรียนอะไรบ้าง?
 • ความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของของไหล วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมแม่นํ้าและชายฝั่งทะเล

 • วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล้อม

 • งานอุทกวิทยาของนํ้าผิวดิน และนํ้าใต้ดิน การจัดการทรัพยากรนํ้า

 • งานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อออกแบบโครงสร้างอาคารชลศาสตร์


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • คณาจารย์มีความเชี่ยวซาญ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม

 • มีห้องปฏิบัติการที่พรั่งพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากร นิสิตสามารถเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกระจ่างแจ้ง


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่มีความสนใจงานด้านแหล่งนํ้า และการจัดการทรัพยากรนํ้า

 • คนที่ชอบค้นหาและทำความเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติ ช่างสังเกต กระตือรือร้น


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรที่ปฏิบัติงานได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปาภูมิภาค ฯลฯ

 • วิศวกรที่ปรึกษาทั้งด้านวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า และด้านวิศวกรรมโยธาในบริษัทเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-1567 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1903-4
โทรสาร: 0-2759-1567
เว็บไซต์: http://www.we.eng.ku.ac.th