วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้าอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและวงจรไฟฟ้าต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • ไฟฟ้ากำลัง

 • ไฟฟ้าควบคุม

 • ไฟฟ้าสื่อสาร

 • ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


เรียนอะไรบ้าง?
 • เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

 • เรียนเรื่องการรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • เรียนเรื่องการควบคุมระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำในระดับ
  ขนาดไมโครเมตรและนาโนเมตร

 • เรียนเรื่องการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังานสะอาด


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • เน้นปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้

 • อาจารย์ทุ่มเทในการสอน

 • มีรูปแบบการเรียนในแบบการจัดทำโครงงาน/โครงการงานวิจัย

 • เปิดสอนรายวิชาที่หลากหลาย และทันสมัย

 • บัณฑิตสามารถนำความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และปฏิบัติไปใช้ได้จริง

 • บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย รุ่นพี่และรุ่นน้องมีอัธยาศัยดี ทำให้สนุกสนาน


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่มีความกระตือรือร้น

 • คนที่สนใจเทคโนโลยีต่างๆ ว่าทำงานอย่างไร

 • คนที่ชอบการวิเคราะห์และการคำนวณ

 • คนที่ขยัน และมีความมุ่งมั่น


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรไฟฟ้าในองค์กรที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารระบบการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

 • เป็นผู้ผลิตและออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้ระบบไฟฟ้า


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2797-0999 ต่อ 1502-4
เว็บไซต์: http://www.ee.ku.ac.th