วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การสื่อสารข้อมูล รวมไปถึงระบบฝังตัว อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อัตโนมัติส่วนใหญ่ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


เรียนอะไรบ้าง?
 • เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านโปรแกรม การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

 • การออกแบบวงจรดิจิทัล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบปฏิบัติการ การโต้ตอบระหว่างคนและเครื่องคอมพิวเตอร์


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • หลักสูตรมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 • มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน

 • มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม ที่นำทีมโดยรุ่นพี่และคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์

 • เพียบพร้อมไปด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยหลากหลายสาขา


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่ชอบศึกษาการทำงานของโปรแกรม และระบบคอมพิวเตอร์

 • คนที่รู้สึกท้าทายกับการพัฒนาโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่ดีกว่าแบบเดิม

 • คนที่มีแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและมีจินตนาการที่ดี


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบ

 • เป็นวิศวกรวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับงานสาขาอื่นๆ

 • เป็นวิศวกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

 • เป็นวิศวกรที่ออกแบบควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-6245 หรือ 02797-0999 ต่อ 1403-4,1450
โทรสาร: 0-2579-6245
เว็บไซต์: http://www.cpe.ku.ac.th