วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมวัสดุเป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการศึกษา วิชาบูรพาการความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และสมรรถนะของวัสดุเชิงวิศวกรรม ซึ่งแบ่งเป็น

 1. วัสดุโครงสร้าง ได้แก่ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม

 2. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วัสดุกึ่งตัวนำ และวัสดุตัวนำยิ่งยวด

 3. วัสดุขั้นสูงอื่นๆ เข่น วัสดุชีวภาพ วัสดุพลังงาน และวัสดุนาโน


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ

 • ระดับปริญญาโท ภาคปกติ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • โลหะ

 • เซรามิก

 • พอลิเมอร์

 • วัสดุขั้นสูงเช่น วัสดุนาโน วัสดุผสม วัสดุอิเล็คโทรนิกส์

 • การวิเคราะห์ และตรวจสอบวัสดุ

 • การวางแผน และการควบคุมการผลิต


เรียนอะไรบ้าง?
 • ความรู้พื้นฐานเรื่องกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของกับวัสดุเชิงวิศวกรรม เพื่อที่นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่ รวมทั้งปรับปรุงวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 • เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ การวิเคราะห์หาสาเหตุความวิบัติของวัสดุ การคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการออกแบบ และการควบคุมคุณภาพ ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมได้


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • เนื้อหาวิชาที่เรียนมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง ในห้องปฏิบัติการที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง

 • มีวิชาเลือก ที่แบ่งเป็นกลุ่มให้นิสิตเลือกศึกษาตามความสนใจของนิสิต ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

 • มีการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการผลิตวิศวกรวัสดุที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี

 • เมื่อสำเร็จการศึกษานิสิตมีสิทธิ์ในการขอสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • ทุกคนที่เปิดกว้างในการเรียนรู้และชอบติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และรักในการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์วัสดุ หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้น หรือปรับปรุง วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต

 • เป็นวิศวกรกระบวนการ

 • สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานเอกชน และของรัฐ


ทุนการศึกษา

ภาควิชาฯ มีทุนการศึกษาให้กับนิสิตของภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ชั้นปีละ 1 ทุน ทุนละ 30,000 บาท และทุนการศึกษาอื่นๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2797-0999 ต่อ 2102-4
โทรสาร: 0-2579-1811
เว็บไซต์: http://www.mat.eng.ku.ac.th
เฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/MatEngKU