วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ชาญฉลาดเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคต วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา และประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เน้นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ และเน้นกรรมวิธีการสร้างจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี นานาชาติ


เรียนอะไรบ้าง?
 • เรียนความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนของการทดสอบ

 • เรียนรู้ด้านวิศวกรรมความรู้ และมีวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และด้านวิศวกรรมความรู้ เช่น การทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล และระบบช่วยตัดสินใจ


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • ที่นี่เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนให้นิสิตได้นำความรู้ ด้านทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติจริง

 • เน้นการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่

 • คณาจารย์ที่นี้ มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้านวิศวกรรมความรู้ และด้านการจัดการความรู้ ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนิสิตอย่างใกล้ชิด


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่ชอบคิดวิเคราะห์ หาข้อดีข้อเสีย เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่

 • คนที่ชอบความท้าทาย ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง

 • คนที่ชอบคอมพิวเตอร์ ชอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรพัฒนาซอฟแวร์ในองค์กร

 • เป็นวิศวกรความรู้ วางแผนและตัดสินใจด้านการสร้าง และจัดการ ข้อมูลความรู้ให้กับองค์กร

 • ทำธุรกิจพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟแวร์ของตนเอง เช่น สร้าง website ที่ให้คนทั่วโลกเข้ามาใช้บริการ


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-6245 หรือ 02797-0999 ต่อ 1403-4,1450
โทรสาร: 0-2579-6245
เว็บไซต์: http://www.cpe.ku.ac.th