วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดนํ้าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายรวมถึงศึกษาในเรื่องการผลิตนํ้าประปาและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเช่น ISO 14000 เป็นต้น


หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
 • วิศวกรรมการประปาและนํ้าเสีย

 • วิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 • การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน

 • การจัดการสิ่งแวดล้อม


เรียนอะไรบ้าง?
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางนํ้า อากาศ และของเสีย

 • การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษ การผลิตประปา สุขาภิบาลอาคาร ระบบระบายนํ้า
  การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

 • การป้องกันมลพิษ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


เรียนที่นี่ดีอย่างไร?
 • หลักสูตรมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 • สอนโดยคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์

 • การเรียนการสอนเป็นกันเอง อาจารย์ดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด

 • บัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาด จบแล้วสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายสาขา


ใครที่เหมาะกับสาขานี้?
 • คนที่สนุกกับการแก้ปัญหา

 • คนที่ชอบการทดลอง

 • คนที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม

 • คนที่รับผิดชอบต่อสังคม


จบแล้วทำงานอะไร?
 • เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

 • เป็นวิศวกรระบบประปาและระบบระบายนํ้า

 • เป็นวิศวกรตรวจวัดคุณภาพนํ้า อากาศ และดิน

 • เป็นวิศวกรที่ปรึกษาด้านระบบ ISO 14000

 • เป็นวิศวกรวิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีเพี่อสิ่งแวดล้อม


ติดต่อ - สอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2797-0999 ต่อ 1003-4
โทรสาร: 0-2579-0730
เว็บไซต์: http://www.eve.eng.ku.ac.th